List:MySQL++« Previous MessageNext Message »
From:D. Stimits Date:April 26 2002 7:21pm
Subject:Re: äÅÛÅ×ÁÑ ÒÅËÌÁÍÁ
View as plain text  
This appears to be a repeat commercial spam, though I can't be certain
(since I don't know Russian). Can the list maintainer send this guy to
spamcop without worrying about the list itself?

D. Stimits, stimits@stripped

"ïïï éÎËÏÍÔÅË" wrote:
> 
> äÏÂÒÙÊ ÄÅÎØ!
> 
> ÷ÁÍ ÎÕÖÎÁ
> ÄÅÛÅ×ÁÑ É
> ÜÆÆÅËÔÉ×ÎÁÑ
> ÒÅËÌÁÍÁ?
> 
> íÙ
> ÐÒÅÄÌÁÇÁÅÍ
> ÷ÁÍ
> ÒÁÚÏÓÌÁÔØ
> ÷ÁÛÅ
> ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÏÎÎÏÅ
> ÐÉÓØÍÏ ÐÏ ÂÁÚÅ
> ÄÁÎÎÙÈ e-mail
> ÁÄÒÅÓÏ× ÆÉÒÍ
> É ÐÒÅÄÐÒÉÑÔÉÊ
> íÏÓË×Ù É
> íÏÓËÏ×ÓËÏÊ
> ÏÂÌÁÓÔÉ. ï ÷ÁÓ
> ÕÚÎÁÀÔ ÂÏÌÅÅ 100
> ÔÙÓÑÞ ÷ÁÛÉÈ
> ÐÏÔÅÎÃÉÁÌØÎÙÈ
> ËÌÉÅÎÔÏ×.
> óÔÏÉÍÏÓÔØ
> ÄÁÎÎÏÊ ÕÓÌÕÇÉ
> - 150 Õ.Å. äÁÎÎÙÊ
> ÓÐÏÓÏÂ
> ÒÅËÌÁÍÉÒÏ×ÁÔØ
> ÓÅÂÑ ×
> ÎÅÓËÏÌØËÏ ÒÁÚ
> ÜÆÆÅËÔÉ×ÎÅÅ É
> ÄÅÛÅ×ÌÅ, ÞÅÍ
> ÒÅËÌÁÍÁ ×
> ÐÅÞÁÔÎÙÈ
> ÉÚÄÁÎÉÑÈ. äÌÑ
> ÐÏÓÔÏÑÎÎÙÈ
> ËÌÉÅÎÔÏ×
> ÄÅÊÓÔ×ÕÀÔ
> ÓËÉÄËÉ!
> 
> åÓÌÉ ÷ÁÓ
> ÚÁÉÎÔÅÒÅÓÏ×ÁÌÏ
> ÎÁÛÅ
> ÐÒÅÄÌÏÖÅÎÉÅ -
> ÏÂÑÚÁÔÅÌØÎÏ
> Ú×ÏÎÉÔÅ ÎÁÍ ÐÏ
> ÔÅÌÅÆÏÎÕ
> (095) 505-4524.
> 
> ó Õ×ÁÖÅÎÉÅÍ,
> ïïï "éÎËÏÍÔÅË"
> 
> *********************************************************************
> ÷ÁÛ e-mail ÂÙÌ ×ÚÑÔ
> Ó ÓÁÊÔÁ
> "öÅÌÔÙÅ
> ÓÔÒÁÎÉÃÙ
> ÉÎÔÅÒÎÅÔ"
> 
>
Thread
fitcjpvdh26 Apr
  • Re: äÅÛÅ×ÁÑ ÒÅËÌÁÍÁD. Stimits26 Apr