List:Internals« Previous MessageNext Message »
From:Matt Wagner Date:July 11 2002 10:24am
Subject:TEST
View as plain text  
TEST

-- 
For technical support contracts, visit https://order.mysql.com/?ref=mmwa
  __ ___   ___ ____ __
 / |/ /_ __/ __/ __ \/ /  Mr. Matt Wagner <mwagner@stripped>
 / /|_/ / // /\ \/ /_/ / /__  MySQL AB, Coordinator of Development
/_/ /_/\_, /___/\___\_\___/  Apple Valley, Minnesota USA
    <___/  www.mysql.com  Office: +1 952 953 3586

Thread
TESTMatt Wagner11 Jul