List:Commits« Previous MessageNext Message »
From:Reggie Burnett Date:February 3 2011 4:01am
Subject:bzr commit into wex-installer-1.0 branch (reggie.burnett:291)
View as plain text  
#At file:///C:/Users/Reggie/work/wex/installer-updated/ based on revid:reggie.burnett@stripped

 291 Reggie Burnett	2011-02-02
   added product images and made other gui changes

  modified:
   WexInstaller/Core/ListViewWex.cs
   WexInstaller/InstallWizard/AllConfigOverview.Designer.cs
   WexInstaller/InstallWizard/AllConfigOverview.cs
   WexInstaller/InstallWizard/AllConfigOverview.resx
=== modified file 'WexInstaller/Core/ListViewWex.cs'
=== modified file 'WexInstaller/Core/ListViewWex.cs'
--- a/WexInstaller/Core/ListViewWex.cs	2011-01-31 05:03:43 +0000
+++ b/WexInstaller/Core/ListViewWex.cs	2011-02-03 04:01:58 +0000
@@ -11,6 +11,20 @@
   {
     private int progressbarrow = 0;
     private int progressbarcol = 0;
+    private ImageList dummyList;
+
+    public ListViewWex()
+    {
+      OwnerDraw = true;
+      DoubleBuffered = true;
+
+      // we do this so our rows have the right height. 
+      // we really should be querying the size of the product images instead
+      // of using 32 but this will do for now.
+      dummyList = new ImageList();
+      dummyList.ImageSize = new Size(32, 32);
+      SmallImageList = dummyList;
+    }
 
     private void PositionProgressBar()
     {
@@ -28,10 +42,10 @@
         progressBarColLeft += col.Width;
       }
 
-      ProgressBar.Height = rowRect.Height - 2;
+      ProgressBar.Height = 17;
       ProgressBar.Width = progressBarColWidth - 4;
       ProgressBar.Location = new Point(rowRect.Left + progressBarColLeft + 2,
-                       rowRect.Top + 1);
+                       rowRect.Top + (rowRect.Height - ProgressBar.Height)/2);
 
       return;
     }
@@ -101,5 +115,63 @@
       PositionProgressBar();
       ProgressBar.Refresh();
     }
+
+    protected override void OnDrawColumnHeader(DrawListViewColumnHeaderEventArgs e)
+    {
+      e.DrawDefault = true;
+      base.OnDrawColumnHeader(e);
+    }
+
+    protected override void OnDrawItem(DrawListViewItemEventArgs e)
+    {
+
+      e.DrawDefault = false;
+      e.DrawBackground();
+
+      base.OnDrawItem(e);
+    }
+
+    protected override void OnDrawSubItem(DrawListViewSubItemEventArgs e)
+    {
+      if (e.SubItem == e.Item.SubItems[1])
+      {
+        e.DrawDefault = false;
+        e.DrawBackground();
+        Product product = e.Item.Tag as Product;
+
+        Image icon = product.Icon;
+        if (e.Item.StateImageIndex != 0)
+          icon = GhostIcon(product.Icon);
+        e.Graphics.DrawImage(icon, e.Bounds.Location);
+        Point pt = e.Bounds.Location;
+
+        Size stringSize = e.Graphics.MeasureString(e.SubItem.Text, e.SubItem.Font).ToSize();
+        pt.Y += (e.Bounds.Height - stringSize.Height) / 2;
+
+        e.Graphics.DrawString(e.SubItem.Text, e.SubItem.Font,
+          new SolidBrush(e.SubItem.ForeColor),
+          pt.X + product.Icon.Width + 5, pt.Y);
+      }
+      else
+      {
+        e.DrawDefault = true;
+      }
+      base.OnDrawSubItem(e);
+    }
+
+    private Image GhostIcon(Image image)
+    {
+      Bitmap b = new Bitmap(image);
+      for (int y = 0; y < b.Height; y++)
+        for (int x = 0; x < b.Width; x++)
+        {
+          Color c = b.GetPixel(x, y);
+          int red = c.R + (255 - c.R)*3/4;
+          int green = c.G + (255 - c.G)*3/4;
+          int blue = c.B + (255 - c.B)*3/4;
+          b.SetPixel(x, y, Color.FromArgb(red, green, blue));
+        }
+      return b;
+    }
   }
 }

=== modified file 'WexInstaller/InstallWizard/AllConfigOverview.Designer.cs'
--- a/WexInstaller/InstallWizard/AllConfigOverview.Designer.cs	2011-01-31 05:03:43 +0000
+++ b/WexInstaller/InstallWizard/AllConfigOverview.Designer.cs	2011-02-03 04:01:58 +0000
@@ -59,6 +59,7 @@
       this.columnHeader4});
       this.productList.Location = new System.Drawing.Point(17, 113);
       this.productList.Name = "productList";
+      this.productList.OwnerDraw = true;
       this.productList.ProgressBar = null;
       this.productList.ProgressBarCol = 0;
       this.productList.ProgressBarRow = 0;

=== modified file 'WexInstaller/InstallWizard/AllConfigOverview.cs'
--- a/WexInstaller/InstallWizard/AllConfigOverview.cs	2011-02-02 21:50:03 +0000
+++ b/WexInstaller/InstallWizard/AllConfigOverview.cs	2011-02-03 04:01:58 +0000
@@ -25,7 +25,6 @@
       InitializeComponent();
       backOk = false;
       nextOk = true;
-      ListViewHelper.EnableDoubleBuffer(productList);
     }
 
     public override bool NextOk()
@@ -53,6 +52,7 @@
               item.Tag = p;
               item.SubItems.Add(p.TitleWithVersion);
               item.SubItems.Add(GetProductStateString(p.Controller.CurrentState));
+              SetLineColor(item, Color.LightGray);
               productList.Items.Add(item);
             }
           }
@@ -65,6 +65,7 @@
         {
           configuringItem = productList.Items[0];
           configuringItem.StateImageIndex = 0;
+          SetLineColor(configuringItem, Color.Black);
           (ParentControl as InstallWizardControl).AddConfigPages(configuringItem.Tag as Product);
         }
       }
@@ -122,18 +123,26 @@
                    );
         productList.ProgressBar.Value = e.PercentComplete;
         configuringItem.SubItems[2].Text = GetProductStateString((configuringItem.Tag as Product).Controller.CurrentState);
-        if (e.Type == ConfigurationEventType.Error || e.Type == ConfigurationEventType.Finished)
-        {
-          int currentIndex = productList.Items.IndexOf(configuringItem);
-
-          configuringItem.StateImageIndex += (e.Type == ConfigurationEventType.Error) ? 2 : 1;
-          if (e.Type == ConfigurationEventType.Error)
-            configuringItem.ForeColor = Color.Red;
+        if (e.Type == ConfigurationEventType.Error)
+        {
+          int currentIndex = productList.Items.IndexOf(configuringItem);
+          configuringItem.StateImageIndex = 2;
+          SetLineColor(configuringItem, Color.Red);
+        }
+        else if (e.Type == ConfigurationEventType.Finished)
+        {
+          int currentIndex = productList.Items.IndexOf(configuringItem);
+          if (configuringItem.StateImageIndex == 0)
+          {
+            configuringItem.StateImageIndex = 1;
+            SetLineColor(configuringItem, Color.LightGray);
+          }
           productList.ShowProgressBar(false);
-          if ((currentIndex > 0) && ((currentIndex + 1) < productList.Items.Count))
+          if ((currentIndex + 1) < productList.Items.Count)
           {
             configuringItem = productList.Items[currentIndex + 1];
             configuringItem.StateImageIndex = 0;
+            SetLineColor(configuringItem, Color.Black);
             (ParentControl as InstallWizardControl).AddConfigPages(configuringItem.Tag as Product);
           }
           else
@@ -145,11 +154,19 @@
       SignalChange();
     }
 
+    private void SetLineColor(ListViewItem item, Color color)
+    {
+      item.ForeColor = color;
+      foreach (ListViewItem.ListViewSubItem subItem in item.SubItems)
+        subItem.ForeColor = color;
+    }
+
     private void enableDetails_Click(object sender, EventArgs e)
     {
       enableDetails.Visible = false;
       detailsText.Visible = true;
       detailsText.BringToFront();
     }
+
   }
 }

=== modified file 'WexInstaller/InstallWizard/AllConfigOverview.resx'
--- a/WexInstaller/InstallWizard/AllConfigOverview.resx	2011-01-31 05:03:43 +0000
+++ b/WexInstaller/InstallWizard/AllConfigOverview.resx	2011-02-03 04:01:58 +0000
@@ -125,7 +125,7 @@
     AAEAAAD/////AQAAAAAAAAAMAgAAAFdTeXN0ZW0uV2luZG93cy5Gb3JtcywgVmVyc2lvbj00LjAuMC4w
     LCBDdWx0dXJlPW5ldXRyYWwsIFB1YmxpY0tleVRva2VuPWI3N2E1YzU2MTkzNGUwODkFAQAAACZTeXN0
     ZW0uV2luZG93cy5Gb3Jtcy5JbWFnZUxpc3RTdHJlYW1lcgEAAAAERGF0YQcCAgAAAAkDAAAADwMAAADU
-    CgAAAk1TRnQBSQFMAgEBAwEAAQQBAAEEAQABEAEAARABAAT/AQkBAAj/AUIBTQE2AQQGAAE2AQQCAAEo
+    CgAAAk1TRnQBSQFMAgEBAwEAASwBAAEsAQABEAEAARABAAT/AQkBAAj/AUIBTQE2AQQGAAE2AQQCAAEo
     AwABQAMAARADAAEBAQABCAYAAQQYAAGAAgABgAMAAoABAAGAAwABgAEAAYABAAKAAgADwAEAAcAB3AHA
     AQAB8AHKAaYBAAEzBQABMwEAATMBAAEzAQACMwIAAxYBAAMcAQADIgEAAykBAANVAQADTQEAA0IBAAM5
     AQABgAF8Af8BAAJQAf8BAAGTAQAB1gEAAf8B7AHMAQABxgHWAe8BAAHWAucBAAGQAakBrQIAAf8BMwMA


Attachment: [text/bzr-bundle] bzr/reggie.burnett@oracle.com-20110203040158-snp053exdupg7155.bundle
Thread
bzr commit into wex-installer-1.0 branch (reggie.burnett:291) Reggie Burnett3 Feb