List:Commits« Previous MessageNext Message »
From:Tor Didriksen Date:November 2 2010 10:50am
Subject:bzr push into mysql-next-mr-bugfixing branch (tor.didriksen:3351 to 3352)
View as plain text  
 3352 Tor Didriksen	2010-11-02 [merge]
   Automerge trunk-bugfixing => next-mr-bugfixing

  modified:
   mysql-test/collections/default.experimental
   mysql-test/r/ctype_uca.result
   mysql-test/r/ctype_utf16_uca.result
   mysql-test/r/ctype_utf32_uca.result
   mysql-test/t/ctype_uca.test
   mysql-test/t/ctype_utf16_uca.test
   mysql-test/t/ctype_utf32_uca.test
   mysys/charset-def.c
   strings/ctype-uca.c
 3351 Georgi Kodinov	2010-10-28
   Bug #44355: Need system variable for --bind-address option
   
   Added a system variable for the bind_address command line
   option.

  added:
   mysql-test/suite/sys_vars/r/bind_address_basic.result
   mysql-test/suite/sys_vars/t/bind_address_basic.test
  modified:
   sql/mysqld.cc
   sql/mysqld.h
   sql/sys_vars.cc
=== modified file 'mysql-test/collections/default.experimental'
--- a/mysql-test/collections/default.experimental	2010-11-01 09:52:05 +0000
+++ b/mysql-test/collections/default.experimental	2010-11-02 10:49:29 +0000
@@ -17,6 +17,7 @@ main.log_tables             
 main.lowercase_table2 @darwin      # Bug#55509 2010-07-26 alik main.lowercase_table2 fails on Mac OSX (again)
 main.mysqlslap @windows         # Bug#54024 2010-08-10 alik mysqlslap fails sporadically starting from Dahlia
 main.outfile_loaddata @solaris      # Bug#46895 2010-01-20 alik Test "outfile_loaddata" fails (reproducible)
+main.server_uuid             # Bug#57482 2010-11-02 alik server_uuid fails on PB2
 main.signal_demo3 @solaris        # Bug#47791 2010-01-20 alik Several test cases fail on Solaris with error Thread stack overrun
 main.sp @solaris             # Bug#47791 2010-01-20 alik Several test cases fail on Solaris with error Thread stack overrun
 main.type_float @freebsd         # Bug#38965 2010-05-04 alik test cases gis-rtree, type_float, type_newdecimal fail in embedded server

=== modified file 'mysql-test/r/ctype_uca.result'
--- a/mysql-test/r/ctype_uca.result	2010-07-08 10:57:38 +0000
+++ b/mysql-test/r/ctype_uca.result	2010-11-02 07:31:30 +0000
@@ -2476,111 +2476,6 @@ Z,z,Ź,ź,Ż,ż,Ž,ž
 ǁ
 ǂ
 ǃ
-select group_concat(c1 order by c1) from t1 group by c1 collate utf8_vietnamese_520_ci;
-group_concat(c1 order by c1)
-÷
-×
-A,a,À,Á,Ã,Ä,Å,à,á,ã,ä,å,Ā,ā,Ą,ą,Ǎ,ǎ,Ǟ,ǟ,Ǡ,ǡ,Ǻ,ǻ,Ạ,ạ,Ả,ả
-AA,Aa,aA,aa
-AE,Ae,aE,ae,Æ,æ,Ǣ,ǣ,Ǽ,ǽ
-Ă,ă,Ắ,ắ,Ằ,ằ,Ẳ,ẳ,Ẵ,ẵ,Ặ,ặ
-Â,â,Ấ,ấ,Ầ,ầ,Ẩ,ẩ,Ẫ,ẫ,Ậ,ậ
-B,b
-ƀ
-Ɓ
-Ƃ,ƃ
-C,c,Ç,ç,Ć,ć,Ĉ,ĉ,Ċ,ċ,Č,č
-CH,Ch,cH,ch
-Ƈ,ƈ
-D,d,Ð,ð,Ď,ď
-DZ,Dz,dZ,dz,DŽ,Dž,dž,DZ,Dz,dz
-Đ,đ
-Ɖ
-Ɗ
-Ƌ,ƌ
-E,e,È,É,Ë,è,é,ë,Ē,ē,Ĕ,ĕ,
-G,g,Ĝ,ĝ,Ğ,ğ,Ġ,ġ,Ģ,ģ,Ǧ,ǧ,Ǵ,ǵ
-Ǥ,ǥ
-Ɠ
-Ɣ
-Ƣ,ƣ
-H,h,Ĥ,ĥ,Ħ,ħ
-ƕ,Ƕ
-I,i,Ì,Í,Î,Ï,ì,í,î,ï,Ĩ,ĩ,Ī,ī,Ĭ,ĭ,Į,į,İ,Ǐ,ǐ,Ỉ,ỉ,Ị,ị
-IJ,Ij,iJ,ij,IJ,ij
-ı
-Ɨ
-Ɩ
-J,j,Ĵ,ĵ,ǰ
-K,k,Ķ,ķ,Ǩ,ǩ
-Ƙ,ƙ
-L,l,Ĺ,ĺ,Ļ,ļ,Ľ,ľ,Ŀ,ŀ,Ł,ł
-LJ,Lj,lJ,lj,LJ,Lj,lj
-LL,Ll,lL,ll
-ƚ
-ƛ
-M,m
-N,n,Ñ,ñ,Ń,ń,Ņ,ņ,ố,Ồ,ồ,Ổ,ổ,Ỗ,ỗ,Ộ,ộ
-Ơ,ơ,Ớ,ớ,Ờ,,r,Ŕ,ŕ,Ŗ,ŗ,Ř,ř
-RR,Rr,rR,rr
-Ʀ
-S,s,Ś,ś,Ŝ,ŝ,Ş,ş,Š,š,ſ
-SS,Ss,sS,ss,ß
-Ʃ
-ƪ
-T,t,Ţ,ţ,Ť,ť
-ƾ
-Ŧ,ŧ
-ƫ
-Ƭ,ƭ
-Ʈ
-U,u,Ù,Ú,Û,Ü,ù,ú,û,ü,Ũ,ũ,Ū,ū,Ŭ,ŭ,Ů,ů,Ű,ű,Ų,ų,Ǔ,ǔ,Ǖ,ǖ,Ǘ,ǘ,Ǚ,ǚ,Ǜ,ǜ,Ụ,ụ,Ủ,ủ
-Ư,ư,Ứ,ứ,Ừ,ừ,Ử,ử,Ữ,Ŷ,ŷ,Ÿ
-Ƴ,ƴ
-Z,z,Ź,ź,Ż,ż,Ž,ž
-ƍ
-Ƶ,ƶ
-Ʒ,Ǯ,ǯ
-Ƹ,ƹ
-ƺ
-Þ,þ
-ƿ,Ƿ
-ƻ
-Ƨ,ƨ
-Ƽ,ƽ
-Ƅ,ƅ
-ʼn
-ǀ
-ǁ
-ǂ
-ǃ
 ALTER TABLE t1 CONVERT TO CHARACTER SET ucs2 COLLATE ucs2_bin;
 SELECT GROUP_CONCAT(c1 ORDER BY c1) FROM t1 GROUP BY c1 COLLATE ucs2_unicode_ci;
 GROUP_CONCAT(c1 ORDER BY c1)
@@ -4870,111 +4765,6 @@ Z,z,Ź,ź,Ż,ż,Ž,ž
 ǁ
 ǂ
 ǃ
-SELECT GROUP_CONCAT(c1 ORDER BY c1) FROM t1 GROUP BY c1 COLLATE ucs2_vietnamese_520_ci;
-GROUP_CONCAT(c1 ORDER BY c1)
-÷
-×
-A,a,À,Á,Ã,Ä,Å,à,á,ã,ä,å,Ā,ā,Ą,ą,Ǎ,ǎ,Ǟ,ǟ,Ǡ,ǡ,Ǻ,ǻ,Ạ,ạ,Ả,ả
-AA,Aa,aA,aa
-AE,Ae,aE,ae,Æ,æ,Ǣ,ǣ,Ǽ,ǽ
-Ă,Ầ,ầ,Ẩ,ẩ,Ẫ,ẫ,Ậ,ậ
-B,b
-ƀ
-Ɓ
-Ƃ,ƃ
-C,c,Ç,ç,Ć,ć,Ĉ,ĉ,Ċ,ċ,Č,č
-CH,Ch,cH,ch
-Ƈ,ƈ
-D,d,Ð,ð,Ď,ď
-DZ,Dz,dZ,dz,DŽ,Dž,dž,DZ,Dz,dz
-Đ,đ
-Ɖ
-Ɗ
-Ƌ,ƌ
-E,e,È,É,Ë,è,é,ë,Ē,ē,Ĕ,ĕ,Ė,ė,Ę,ę,Ě,Ễ,ễ,Ệ,ệ
-Ǝ,ǝ
-Ə
-Ɛ
-F,f
-Ƒ,ƒ
-G,g,Ĝ,ĝ,Ğ,ğ,Ġ,ġ,Ģ,ģ,Ǧ,ǧ,Ǵ,ǵ
-Ǥ,ǥ
-Ɠ
-Ɣ
-Ƣ,ƣ
-H,h,Ĥ,ĥ,Ħ,ħ
-ƕ,Ƕ
-I,i,Ì,Í,Î,Ï,ì,í,î,ï,Ĩ,ĩ,Ī,ī,Ĭ,ĭ,Į,į,İ,Ǐ,ǐ,Ỉ,ỉ,Ị,ị
-IJ,Ij,iJ,ij,IJ,ij
-ı
-Ɨ
-Ɩ
-J,j,Ĵ,ĵ,ǰ
-K,k,Ķ,ķ,Ǩ,ǩ
-Ƙ,ƙ
-L,l,Ĺ,ĺ,Ļ,ļ,Ľ,ľ,Ŀ,ŀ,Ł,ł
-LJ,Lj,lJ,lj,LJ,Lj,lj
-LL,Ll,lL,ll
-ƚ
-ƛ
-M,m
-N,n,Ñ,ñ,Ń,ń,Ņ,ņ,Ň,ň,Ǹ,ǹ
-NJ,Nj,nJ,nj,NJ,Nj,nj
-Ɲ
-ƞ
-Ŋ,ŋ
-O,o,Ò,Ó,Õ,Ö,Ø,ò,ọ,Ỏ,ỏ
-OE,Oe,oE,oe,Œ,œ
-Ô,ô,Ố,ố,Ồ,ồ,Ổ,ổ,Ỗ,ỗ,Ộ,ộ
-Ơ,ơ,Ớ,ớ,Ờ,ờ,Ở,ở,Ỡ,Ř,ř
-RR,Rr,rR,rr
-Ʀ
-S,s,Ś,ś,Ŝ,ŝ,Ş,ş,Š,š,ſ
-SS,Ss,sS,ss,ß
-Ʃ
-ƪ
-T,t,Ţ,ţ,Ť,ť
-ƾ
-Ŧ,ŧ
-ƫ
-Ƭ,ƭ
-Ʈ
-U,u,Ù,Ú,Û,Ü,ù,ú,û,ü,Ũ,ũ,Ū,ū,Ŭ,ŭ,Ů,ů,Ű,ű,Ų,ų,Ǔ,ǔ,Ǖ,ǖ,Ǘ,ǘ,Ǚ,ǚ,Ǜ,ǜ,Ụ,ụ,Ủ,ủ
-Ư,ư,Ứ,ứ,Ừ,ừ,Ử,ử,Ữ,ữ,Ự,ự
-Ɯ
-Ʊ
-V,v
-Ʋ
-W,w,Ŵ,ŵ
-X,x
-Y,y,Ý,ý,ÿ,Ŷ,ŷ,Ÿ
-Ƴ,ƴ
-Z,z,Ź,ź,Ż,ż,Ž,ž
-ƍ
-Ƶ,ƶ
-Ʒ,Ǯ,ǯ
-Ƹ,ƹ
-ƺ
-Þ,þ
-ƿ,Ƿ
-ƻ
-Ƨ,ƨ
-Ƽ,ƽ
-Ƅ,ƅ
-ʼn
-ǀ
-ǁ
-ǂ
-ǃ
 drop table t1;
 SET NAMES utf8;
 CREATE TABLE t1 (c varchar(255) NOT NULL COLLATE utf8_general_ci, INDEX (c));

=== modified file 'mysql-test/r/ctype_utf16_uca.result'
--- a/mysql-test/r/ctype_utf16_uca.result	2010-07-08 10:57:38 +0000
+++ b/mysql-test/r/ctype_utf16_uca.result	2010-11-02 07:31:30 +0000
@@ -2485,111 +2485,6 @@ ZzŹźŻżŽž
 ǁ
 ǂ
 ǃ
-select group_concat(c1 order by binary c1 separator '') from t1 group by c1 collate utf16_vietnamese_520_ci;
-group_concat(c1 order by binary c1 separator '')
-÷
-×
-AaÀÁÃÄÅàáãäåĀāĄąǍǎǞǟǠǡǺǻẠạẢả
-AAAaaAaa
-AEAeaEaeÆæǢǣǼǽ
-ĂăẮ-Ƈƈ
-DdÐðĎď
-DZDzdZdzDŽDždžDZDzdz
-Đđ
-Ɖ
-Ɗ
-Ƌƌ
-EeÈÉËèéëĒēĔĕĖėĘęĚěẸẹẺẻẼẽ
-ÊêẾếỀềỂểỄễỆệ
-Ǝǝ
-Ə
-Ɛ
-Ff
-Ƒƒ
-GgĜĝĞğĠġĢģǦǧǴǵ
-Ǥǥ
-Ɠ
-Ɣ
-Ƣƣ
-HhĤ-Ƙƙ
-LlĹĺĻļĽľĿŀŁł
-LJLjlJljLJLjlj
-LLLllLll
-ƚ
-ƛ
-Mm
-NnÑñŃńŅņŇňǸǹ
-NJNjnJnjNJNjnj
-Ɲ
-ǿỌọỎỏ
-OEOeoEoeŒœ
-ÔôỐốỒồỔổỖƤƥ
-Qq
-ĸ
-RrŔŕŖŗŘř
-RRRrrRrr
-Ʀ
-SsŚśŜŝŞƭ
-Ʈ
-UuÙÚÛÜùúûüŨũŪūŬŭŮůŰűŲųǓǔǕzŹźŻżŽž
-ƍ
-Ƶƶ
-ƷǮǯ
-Ƹƹ
-ƺ
-Þþ
-ƿǷ
-ƻ
-Ƨƨ
-Ƽƽ
-Ƅƅ
-ʼn
-ǀ
-ǁ
-ǂ
-ǃ
 drop table t1;
 SET NAMES utf8;
 CREATE TABLE t1 (c varchar(200) CHARACTER SET utf16 COLLATE utf16_general_ci NOT NULL, INDEX (c));

=== modified file 'mysql-test/r/ctype_utf32_uca.result'
--- a/mysql-test/r/ctype_utf32_uca.result	2010-07-08 10:57:38 +0000
+++ b/mysql-test/r/ctype_utf32_uca.result	2010-11-02 07:31:30 +0000
@@ -2485,111 +2485,6 @@ ZzŹźŻżŽž
 ǁ
 ǂ
 ǃ
-select group_concat(c1 order by binary c1 separator '') from t1 group by c1 collate utf32_vietnamese_520_ci;
-group_concat(c1 order by binary c1 separator '')
-÷
-×
-AaÀÁÃÄÅàáãäåĀāĄąǍǎǞǟǠǡǺǻẠạẢả
-AAAaaAaa
-AEAeaEaeÆæǢǣǼǽ
-ĂăẮắẰằẲẳẴẵẶặ
-ÂâẤấẦầẨẩẪẫẬậ
-Bb
-ƀ
-Ɓ
-Ƃƃ
-CcÇçĆćĈĉĊċČč
-CHChcHch
-Ƈƈ
-DdÐðĎď
-DZDzdZdzDŽDždžDZDzdz
-Đđ
-Ɖ
-Ɗ
-Ƌƌ
-EeÈÉËèéëĒēĔĕĖėĘęĚěẸẹẺẻẼƑƒ
-GgĜĝĞğĠġĢģǦǧǴǵ
-Ǥǥ
-Ɠ
-Ɣ
-Ƣƣ
-Hh
-ƚ
-ƛ
-Mm
-NnÑñŃńŅņŇňǸǹ
-NJNjnJnjNJNjnj
-Ɲ
-ƞ
-Ŋŋ
-OoÒÓÕÖØòóõöøŌōŎŏŐőǑǒǪǫǬǭǾǿỌọỎỏ
-OEOeoEoeŒœ
-ÔôỐốỒồỔổỖỗỘộ
-ƠơỚớỜờỞởỠỡỢợ
-Ɔ
-Ɵ
-Pp
-Ƥƥ
-Qq
-ĸ
-RrŔŕŖŗŘř
-RRRrrRrr
-Ʀ
-SsŚśŜŝƬƭ
-Ʈ
-UuÙÚÛÜùúûüŨũŪūŬŭŮůŰűŲųǓǔỰự
-Ɯ
-Ʊ
-Vv
-Ʋ
-WwŴŵ
-Xx
-YyÝýÿŶŷŸ
-Ƴƴ
-ZzŹźŻżŽž
-ƍ
-Ƶƶ
-ƷǮǯ
-Ƹƹ
-ƺ
-Þþ
-ƿǷ
-ƻ
-Ƨƨ
-Ƽƽ
-Ƅƅ
-ʼn
-ǀ
-ǁ
-ǂ
-ǃ
 drop table t1;
 SET NAMES utf8;
 CREATE TABLE t1 (c varchar(200) CHARACTER SET utf32 COLLATE utf32_general_ci NOT NULL, INDEX (c));

=== modified file 'mysql-test/t/ctype_uca.test'
--- a/mysql-test/t/ctype_uca.test	2010-07-08 10:57:38 +0000
+++ b/mysql-test/t/ctype_uca.test	2010-11-02 07:31:30 +0000
@@ -68,7 +68,6 @@ select group_concat(c1 order by c1) from
 select group_concat(c1 order by c1) from t1 group by c1 collate utf8_german2_ci;
 select group_concat(c1 order by c1) from t1 group by c1 collate utf8_unicode_520_ci;
 select group_concat(c1 order by c1) from t1 group by c1 collate utf8_vietnamese_ci;
-select group_concat(c1 order by c1) from t1 group by c1 collate utf8_vietnamese_520_ci;
 
 ALTER TABLE t1 CONVERT TO CHARACTER SET ucs2 COLLATE ucs2_bin;
 SELECT GROUP_CONCAT(c1 ORDER BY c1) FROM t1 GROUP BY c1 COLLATE ucs2_unicode_ci;
@@ -92,7 +91,6 @@ SELECT GROUP_CONCAT(c1 ORDER BY c1) FROM
 SELECT GROUP_CONCAT(c1 ORDER BY c1) FROM t1 GROUP BY c1 COLLATE ucs2_german2_ci;
 SELECT GROUP_CONCAT(c1 ORDER BY c1) FROM t1 GROUP BY c1 COLLATE ucs2_unicode_520_ci;
 SELECT GROUP_CONCAT(c1 ORDER BY c1) FROM t1 GROUP BY c1 COLLATE ucs2_vietnamese_ci;
-SELECT GROUP_CONCAT(c1 ORDER BY c1) FROM t1 GROUP BY c1 COLLATE ucs2_vietnamese_520_ci;
 
 drop table t1;
 

=== modified file 'mysql-test/t/ctype_utf16_uca.test'
--- a/mysql-test/t/ctype_utf16_uca.test	2010-07-08 10:57:38 +0000
+++ b/mysql-test/t/ctype_utf16_uca.test	2010-11-02 07:31:30 +0000
@@ -55,7 +55,6 @@ select group_concat(c1 order by binary c
 select group_concat(c1 order by binary c1 separator '') from t1 group by c1 collate utf16_german2_ci;
 select group_concat(c1 order by binary c1 separator '') from t1 group by c1 collate utf16_unicode_520_ci;
 select group_concat(c1 order by binary c1 separator '') from t1 group by c1 collate utf16_vietnamese_ci;
-select group_concat(c1 order by binary c1 separator '') from t1 group by c1 collate utf16_vietnamese_520_ci;
 
 drop table t1;
 

=== modified file 'mysql-test/t/ctype_utf32_uca.test'
--- a/mysql-test/t/ctype_utf32_uca.test	2010-07-08 10:57:38 +0000
+++ b/mysql-test/t/ctype_utf32_uca.test	2010-11-02 07:31:30 +0000
@@ -56,7 +56,6 @@ select group_concat(c1 order by binary c
 select group_concat(c1 order by binary c1 separator '') from t1 group by c1 collate utf32_german2_ci;
 select group_concat(c1 order by binary c1 separator '') from t1 group by c1 collate utf32_unicode_520_ci;
 select group_concat(c1 order by binary c1 separator '') from t1 group by c1 collate utf32_vietnamese_ci;
-select group_concat(c1 order by binary c1 separator '') from t1 group by c1 collate utf32_vietnamese_520_ci;
 
 drop table t1;
 

=== modified file 'mysys/charset-def.c'
--- a/mysys/charset-def.c	2010-07-08 10:57:38 +0000
+++ b/mysys/charset-def.c	2010-11-02 07:31:30 +0000
@@ -46,7 +46,6 @@ extern CHARSET_INFO my_charset_ucs2_hung
 extern CHARSET_INFO my_charset_ucs2_sinhala_uca_ci;
 extern CHARSET_INFO my_charset_ucs2_unicode_520_ci;
 extern CHARSET_INFO my_charset_ucs2_vietnamese_ci;
-extern CHARSET_INFO my_charset_ucs2_vietnamese_520_ci;
 #endif /* HAVE_CHARSET_ucs2 */
 
 
@@ -73,7 +72,6 @@ extern CHARSET_INFO my_charset_utf32_hun
 extern CHARSET_INFO my_charset_utf32_sinhala_uca_ci;
 extern CHARSET_INFO my_charset_utf32_unicode_520_ci;
 extern CHARSET_INFO my_charset_utf32_vietnamese_ci;
-extern CHARSET_INFO my_charset_utf32_vietnamese_520_ci;
 #endif /* HAVE_CHARSET_utf32 */
 
 
@@ -100,7 +98,6 @@ extern CHARSET_INFO my_charset_utf16_hun
 extern CHARSET_INFO my_charset_utf16_sinhala_uca_ci;
 extern CHARSET_INFO my_charset_utf16_unicode_520_ci;
 extern CHARSET_INFO my_charset_utf16_vietnamese_ci;
-extern CHARSET_INFO my_charset_utf16_vietnamese_520_ci;
 #endif /* HAVE_CHARSET_utf16 */
 
 
@@ -127,7 +124,6 @@ extern CHARSET_INFO my_charset_utf8_hung
 extern CHARSET_INFO my_charset_utf8_sinhala_uca_ci;
 extern CHARSET_INFO my_charset_utf8_unicode_520_ci;
 extern CHARSET_INFO my_charset_utf8_vietnamese_ci;
-extern CHARSET_INFO my_charset_utf8_vietnamese_520_ci;
 #ifdef HAVE_UTF8_GENERAL_CS
 extern CHARSET_INFO my_charset_utf8_general_cs;
 #endif
@@ -156,7 +152,6 @@ extern CHARSET_INFO my_charset_utf8mb4_h
 extern CHARSET_INFO my_charset_utf8mb4_sinhala_uca_ci;
 extern CHARSET_INFO my_charset_utf8mb4_unicode_520_ci;
 extern CHARSET_INFO my_charset_utf8mb4_vietnamese_ci;
-extern CHARSET_INFO my_charset_utf8mb4_vietnamese_520_ci;
 #endif /* HAVE_CHARSET_utf8mb4 */
 
 #endif /* HAVE_UCA_COLLATIONS */
@@ -247,7 +242,6 @@ my_bool init_compiled_charsets(myf flags
  add_compiled_collation(&my_charset_ucs2_sinhala_uca_ci);
  add_compiled_collation(&my_charset_ucs2_unicode_520_ci);
  add_compiled_collation(&my_charset_ucs2_vietnamese_ci);
- add_compiled_collation(&my_charset_ucs2_vietnamese_520_ci);
 #endif
 #endif
 
@@ -286,7 +280,6 @@ my_bool init_compiled_charsets(myf flags
  add_compiled_collation(&my_charset_utf8_sinhala_uca_ci);
  add_compiled_collation(&my_charset_utf8_unicode_520_ci);
  add_compiled_collation(&my_charset_utf8_vietnamese_ci);
- add_compiled_collation(&my_charset_utf8_vietnamese_520_ci);
 #endif
 #endif /* HAVE_CHARSET_utf8 */
 
@@ -318,7 +311,6 @@ my_bool init_compiled_charsets(myf flags
  add_compiled_collation(&my_charset_utf8mb4_sinhala_uca_ci);
  add_compiled_collation(&my_charset_utf8mb4_unicode_520_ci);
  add_compiled_collation(&my_charset_utf8mb4_vietnamese_ci);
- add_compiled_collation(&my_charset_utf8mb4_vietnamese_520_ci);
 #endif /* HAVE_UCA_COLLATIONS */
 #endif /* HAVE_CHARSET_utf8mb4 */
 
@@ -350,7 +342,6 @@ my_bool init_compiled_charsets(myf flags
  add_compiled_collation(&my_charset_utf16_sinhala_uca_ci);
  add_compiled_collation(&my_charset_utf16_unicode_520_ci);
  add_compiled_collation(&my_charset_utf16_vietnamese_ci);
- add_compiled_collation(&my_charset_utf16_vietnamese_520_ci);
 #endif /* HAVE_UCA_COLLATIOINS */
 #endif /* HAVE_CHARSET_utf16 */
 
@@ -382,7 +373,6 @@ my_bool init_compiled_charsets(myf flags
  add_compiled_collation(&my_charset_utf32_sinhala_uca_ci);
  add_compiled_collation(&my_charset_utf32_unicode_520_ci);
  add_compiled_collation(&my_charset_utf32_vietnamese_ci);
- add_compiled_collation(&my_charset_utf32_vietnamese_520_ci);
 #endif /* HAVE_UCA_COLLATIONS */
 #endif /* HAVE_CHARSET_utf32 */
 

=== modified file 'strings/ctype-uca.c'
--- a/strings/ctype-uca.c	2010-07-08 10:57:38 +0000
+++ b/strings/ctype-uca.c	2010-11-02 07:31:30 +0000
@@ -21889,40 +21889,6 @@ CHARSET_INFO my_charset_ucs2_vietnamese_
 };
 
 
-CHARSET_INFO my_charset_ucs2_vietnamese_520_ci=
-{
-  152,0,0,       /* number    */
-  MY_CS_COMPILED|MY_CS_STRNXFRM|MY_CS_UNICODE|MY_CS_NONASCII,
-  "ucs2",       /* csname    */
-  "ucs2_vietnamese_520_ci",/* name   */
-  "",         /* comment   */
-  vietnamese,     /* tailoring  */
-  NULL,        /* ctype    */
-  NULL,        /* to_lower   */
-  NULL,        /* to_upper   */
-  NULL,        /* sort_order  */
-  &my_uca_v520,    /* uca     */
-  NULL,        /* tab_to_uni  */
-  NULL,        /* tab_from_uni */
-  &my_unicase_unicode520, /* caseinfo */
-  NULL,        /* state_map  */
-  NULL,        /* ident_map  */
-  8,          /* strxfrm_multiply */
-  1,          /* caseup_multiply */
-  1,          /* casedn_multiply */
-  2,          /* mbminlen   */
-  2,          /* mbmaxlen   */
-  9,          /* min_sort_char */
-  0x10FFFF,      /* max_sort_char */
-  ' ',         /* pad char   */
-  0,          /* escape_with_backslash_is_dangerous */
-  1,          /* levels_for_compare */
-  1,          /* levels_for_order  */
-  &my_charset_ucs2_handler,
-  &my_collation_ucs2_uca_handler
-};
-
-
 #endif
 
 
@@ -22737,40 +22703,6 @@ CHARSET_INFO my_charset_utf8_vietnamese_
 };
 
 
-CHARSET_INFO my_charset_utf8_vietnamese_520_ci=
-{
-  216,0,0,       /* number    */
-  MY_CS_UTF8MB3_UCA_FLAGS,/* flags   */
-  MY_UTF8MB3,     /* cs name   */
-  MY_UTF8MB3 "_vietnamese_520_ci",/* name */
-  "",         /* comment   */
-  vietnamese,     /* tailoring  */
-  ctype_utf8,     /* ctype    */
-  NULL,        /* to_lower   */
-  NULL,        /* to_upper   */
-  NULL,        /* sort_order  */
-  &my_uca_v520,    /* uca     */
-  NULL,        /* tab_to_uni  */
-  NULL,        /* tab_from_uni */
-  &my_unicase_unicode520, /* caseinfo */
-  NULL,        /* state_map  */
-  NULL,        /* ident_map  */
-  8,          /* strxfrm_multiply */
-  1,          /* caseup_multiply */
-  1,          /* casedn_multiply */
-  1,          /* mbminlen   */
-  3,          /* mbmaxlen   */
-  9,          /* min_sort_char */
-  0x10FFFF,      /* max_sort_char */
-  ' ',         /* pad char   */
-  0,          /* escape_with_backslash_is_dangerous */
-  1,          /* levels_for_compare */
-  1,          /* levels_for_order  */
-  &my_charset_utf8_handler,
-  &my_collation_any_uca_handler
-};
-
-
 #endif /* HAVE_CHARSET_utf8 */
 
 
@@ -23543,40 +23475,6 @@ CHARSET_INFO my_charset_utf8mb4_vietname
 };
 
 
-CHARSET_INFO my_charset_utf8mb4_vietnamese_520_ci=
-{
-  248,0,0,      /* number    */
-  MY_CS_UTF8MB4_UCA_FLAGS,/* state  */
-  MY_UTF8MB4,     /* csname    */
-  MY_UTF8MB4 "_vietnamese_520_ci",/* name */
-  "",         /* comment   */
-  vietnamese,     /* tailoring  */
-  ctype_utf8,     /* ctype    */
-  NULL,        /* to_lower   */
-  NULL,        /* to_upper   */
-  NULL,        /* sort_order  */
-  &my_uca_v520,    /* uca     */
-  NULL,        /* tab_to_uni  */
-  NULL,        /* tab_from_uni */
-  &my_unicase_unicode520,/* caseinfo */
-  NULL,        /* state_map  */
-  NULL,        /* ident_map  */
-  8,         /* strxfrm_multiply */
-  1,         /* caseup_multiply */
-  1,         /* casedn_multiply */
-  1,         /* mbminlen   */
-  4,         /* mbmaxlen   */
-  9,         /* min_sort_char */
-  0x10FFFF,      /* max_sort_char */
-  ' ',        /* pad char   */
-  0,         /* escape_with_backslash_is_dangerous */
-  1,         /* levels_for_compare */
-  1,         /* levels_for_order  */
-  &my_charset_utf8mb4_handler,
-  &my_collation_any_uca_handler
-};
-
-
 #endif /* HAVE_CHARSET_utf8mb4 */
 
 
@@ -24364,40 +24262,6 @@ CHARSET_INFO my_charset_utf32_vietnamese
 };
 
 
-CHARSET_INFO my_charset_utf32_vietnamese_520_ci=
-{
-  184,0,0,      /* number    */
-  MY_CS_UTF32_UCA_FLAGS,/* state   */
-  "utf32",      /* csname    */
-  "utf32_vietnamese_520_ci",/* name  */
-  "",         /* comment   */
-  vietnamese,     /* tailoring  */
-  NULL,        /* ctype    */
-  NULL,        /* to_lower   */
-  NULL,        /* to_upper   */
-  NULL,        /* sort_order  */
-  &my_uca_v520,    /* uca     */
-  NULL,        /* tab_to_uni  */
-  NULL,        /* tab_from_uni */
-  &my_unicase_unicode520,/* caseinfo */
-  NULL,        /* state_map  */
-  NULL,        /* ident_map  */
-  8,         /* strxfrm_multiply */
-  1,         /* caseup_multiply */
-  1,         /* casedn_multiply */
-  4,         /* mbminlen   */
-  4,         /* mbmaxlen   */
-  9,         /* min_sort_char */
-  0x10FFFF,      /* max_sort_char */
-  ' ',        /* pad char   */
-  0,         /* escape_with_backslash_is_dangerous */
-  1,         /* levels_for_compare */
-  1,         /* levels_for_order  */
-  &my_charset_utf32_handler,
-  &my_collation_utf32_uca_handler
-};
-
-
 #endif /* HAVE_CHARSET_utf32 */
 
 
@@ -25187,40 +25051,6 @@ CHARSET_INFO my_charset_utf16_vietnamese
 };
 
 
-CHARSET_INFO my_charset_utf16_vietnamese_520_ci=
-{
-  125,0,0,      /* number    */
-  MY_CS_UTF16_UCA_FLAGS,/* state   */
-  "utf16",      /* cs name   */
-  "utf16_vietnamese_520_ci",/* name */
-  "",        /* comment   */
-  vietnamese,    /* tailoring  */
-  NULL,       /* ctype    */
-  NULL,       /* to_lower   */
-  NULL,       /* to_upper   */
-  NULL,       /* sort_order  */
-  &my_uca_v520,   /* uca     */
-  NULL,       /* tab_to_uni  */
-  NULL,       /* tab_from_uni */
-  &my_unicase_unicode520,/* caseinfo */
-  NULL,       /* state_map  */
-  NULL,       /* ident_map  */
-  8,         /* strxfrm_multiply */
-  1,         /* caseup_multiply */
-  1,         /* casedn_multiply */
-  2,         /* mbminlen   */
-  4,         /* mbmaxlen   */
-  9,         /* min_sort_char */
-  0x10FFFF,     /* max_sort_char */
-  ' ',        /* pad char   */
-  0,         /* escape_with_backslash_is_dangerous */
-  1,         /* levels_for_compare */
-  1,         /* levels_for_order  */
-  &my_charset_utf16_handler,
-  &my_collation_utf16_uca_handler
-};
-
-
 #endif /* HAVE_CHARSET_utf16 */
 
 

No bundle (reason: useless for push emails).
Thread
bzr push into mysql-next-mr-bugfixing branch (tor.didriksen:3351 to 3352) Tor Didriksen2 Nov